Privacystatement - Gymnastiek- en Turnvereniging Variant

Gymnastiek- en Turnvereniging Variant
Ga naar de inhoud
Informatie
Privacystatement
Privacystatement Gymnastiek- en Turnvereniging Variant te Lage Mierde

Variant zet zich in voor de bescherming van de privacy van haar leden en de bezoekers van haar website en social media kanalen. Persoonsgegevens van leden en bezoekers worden uiterst zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Gymnastiek- en Turnvereniging Variant voldoet aan de van toepassing zijnde privacy wetgeving (tot 25 mei 2018: de Wet Bescherming Persoonsgegevens; vanaf 25 mei 2018: Algemene Verordening gegevensbescherming). Gymnastiek- en Turnvereniging Variant is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Marianne van den Borne- van Dooren (ledenadministratie) is de Functionaris Gegevensbescherming van Gymnastiek- en Turnvereniging Variant, zij is te bereiken via turnclub@turnclubvariant.nl.

Welke persoonsgegevens worden verzameld?

Persoonsgegevens worden door Variant verzameld voor de hieronder genoemde doeleinden. Deze gegevens staan Variant ter beschikking doordat u uw gegevens zelf heeft ingevuld op de betreffende formulieren van Variant, dan wel op andere wijze kenbaar heeft gemaakt. Deze gegevens betreffen veelal uw identiteit en contactgegevens (zoals lidnummer, e-mailadres en NAW-gegevens). Verder verzamelt Variant persoonsgegevens van deelnemers aan (club)evenementen/trainingen, wedstrijden en de daarvoor noodzakelijke informatie. In de turnhal en/of gymzaal worden regelmatig foto’s en video’s gemaakt welke via de diverse mediakanalen van Variant getoond kunnen worden.

Van ieder lid van onze vereniging worden voor diverse doeleinden persoonsgegevens verzameld. De persoonsgegevens omvatten: naam, huisadres met postcode en woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres, soort lidmaatschap, lidnummer, eventueel extra informatie (bijvoorbeeld: is ouder van) en bankgegevens. Er vindt geen registratie plaats van BSN's en bijzondere persoonsgegevens als seksuele geaardheid, geloofsovertuiging, huidskleur, etnische afkomst, politieke voorkeur, beroep en dergelijke.

Voor welke doeleinden worden uw gegevens gebruikt?

Gymnastiek -en Turnvereniging Variant verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • het bijhouden van een ledenadministratie;
  • het organiseren van (club)evenementen, inclusief bijhouden van uitslagen en standen;
  • het verstrekken en verzenden van verenigings gerelateerde informatie (bijvoorbeeld clubblad of nieuwsbrieven);
  • het doen van relatiebeheer;
  • het berekenen, vastleggen en innen van contributie en/of deelnamebijdragen;
  • het indienen van subsidieverzoeken;
  • het verlenen van diensten, dan wel ontplooien van activiteiten;
  • het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
  • het tonen van sfeerbeelden aan geïnteresseerden

Delen van persoonsgegevens met derden

Gymnastiek- en Turnvereniging Variant verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Gegevens worden niet aan particulieren en/of commerciële partijen verstrekt. Informatie over lidmaatschap en/of verzekering kan voor deelname aan evenementen op verzoek van de organisator verstrekt worden.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Gymnastiek- en Turnvereniging Variant verwerkt de volgende persoonsgegevens van jou:

  • gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Variant heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder deze toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via turnclub@turnclubvariant.nl dan verwijderen wij deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming

Gymnastiek- en Turnvereniging Variant neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een persoon (bijvoorbeeld een bestuurslid van Variant) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Gymnastiek- en Turnvereniging Variant bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Gymnastiek- en Turnvereniging Variant neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via
turnclub@turnclubvariant.nl.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Gymnastiek- en Turnvereniging Variant kan gebruik maken van cookies om bezoekersaantallen bij te houden en de website te optimaliseren. Cookies worden op de harde schijf van uw computer geplaatst. U kunt zelf cookies accepteren of weigeren door de instellingen van uw internet browser daarop aan te passen. Als u ervoor kiest cookies te weigeren, kan dat invloed hebben op de kwaliteit van het gebruik van de website van Gymnastiek- en Turnvereniging Variant.

Wijzigingen van het privacybeleid

Het bestuur van Gymnastiek- en Turnvereniging Variant behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid te wijzigen. Check daarom regelmatig dit statement om op de hoogte te blijven van de meest recente versie.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of volledig te laten verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Gymnastiek- en Turnvereniging Variant en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jepersoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar
turnclub@turnclubvariant.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage of verwijdering door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek.

Gymnastiek- en Turnvereniging Variant wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-indienen-bij-de-ap

Contact

Voor vragen en/of suggesties met betrekking tot dit privacybeleid en/of met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u zich richten tot turnclub@turnclubvariant.nl.

Laatst bijgewerkt: 28-01-2021
Terug naar de inhoud